تبلیغات
روزروشن ..:: پایگاه تخصصی مهدویت - تحولات جهان پس از ظهور نجات‌بخش از نظر ادیان

 

تاریخ : یکشنبه 27 شهریور 1390 | نویسنده : مرتضی سعیدی

تحولات جهان پس از ظهور نجات‌بخش از نظر ادیان

تحولات جهان پس از ظهور نجات‌بخش از نظر ادیان

در ادیان الهی بخصوص اسلام و نیز در تفكر شیعه، آخرالزمان به دورهای گفته میشود كه نجاتبخش در آن ظهور میكند و تحولات ویژهای در جهان پس از ظهور او رخ میدهد؛ تباهی و ستم از میان میرود؛ توحید و عدالت، تعلیم حقیقی كتاب خدا، عمل به آن و تكامل اندیشههای بشری در سراسر زندگی انسانها گسترش مییابد.

چکیده
 
آخرالزمان، اصطلاحی است كه در فرهنگ ادیان بزرگ دنیا به ویژه ادیان توحیدی و ابراهیمی از اهمیت خاصی برخوردار است و عقاید مربوط به آن بخشی از مجموعه باورهایی است كه به پایان این جهان و پیدایش رستاخیز مربوط میشود و درباره آن پیشگوییهایی شده است.
در ادیان الهی بخصوص اسلام و نیز در تفكر شیعه، آخرالزمان به دورهای گفته میشود كه نجاتبخش در آن ظهور میكند و تحولات ویژهای در جهان پس از ظهور او رخ میدهد؛ تباهی و ستم از میان میرود؛ توحید و عدالت، تعلیم حقیقی كتاب خدا، عمل به آن و تكامل اندیشههای بشری در سراسر زندگی انسانها گسترش مییابد.
در این مقاله با رعایت ترتیب تاریخ زمانی ادیان نخست از دیدگاه آئین زردشت به تبیین اوضاع و احوالی كه جهان پس از ظهور نجاتبخش پیدا میكند میپردازیم سپس به لحاظ وجود قرابت میان آئین زردشت و ادیان توحیدی دیگر (یهود ـ مسیحیت و اسلام) عقاید این سه دین نیز با استفاده از منابع اصیل و قابل استناد یهودی، مسیحی و اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.

مقدمه
 
وصف جهان پس از ظهور نجات بخش در ادیان مختلف الگوی واحدی دارد، جامعهای است كه در زمینههای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی پلههای ترقی را طی میكند و به كمال مطلوب میرسد.
نشانههای مختلفی كه زیر عنوان تحولات پس از ظهور میتوان از آنها سخن گفت تقریباً در ادیان مختلف شبیه هستند. جامعهای كه پس از ظهور موعود تشكیل میشود مجموعهای به تمام معنی همآهنگ و زیباست.
حكومتی جهانی بر بنیاد دین كه از رهبری مردی الهی برخوردار است، حكومتی كه در آن نادرستی و ناراستی نیست، جهانی كه در آن دانش به اوج خویش رسیده و فرهنگ عمومی بدان حد رشد یافته است كه نزاعها و كشمكشهای فردی وجود ندارد عدل و داد بر همه اركان جامعه حاكم است و فراوانی در همه مظاهر طبیعت به چشم میخورد. اقتصاد شكوفا و كشاورزی رونق یافته است.
اشاراتی از نوع مهربان شدن گزندگان و درندگان با آدمی ظاهراً كنایهای است از آرامش و آسایش فراگیری كه بر همه اركان این جامعه حاكم و مسلط است. قانون مسلط در جامعه همان قانون خدایی است كه در كتاب بر مردم فرو فرستاده، زردشتی معتقد است كه كتاب اوستا حاكمیت مییابد و یهودی یا مسیحی معتقد به تسلط تورات یا انجیل و شیعه به حاكمیت قرآن ایمان دارد. این جهان بیرنج ادامه مییابد تا بدآنجا كه به رستاخیز پیوندد و به سعادت ابدی و جاوید منتهی شود.
عمر جهان پایانی گرچه در همه ادیان به صراحت تعیین نشده است، اما در قیاس با زندگی بشر بر روی زمین اندك است و ویژگی آن این است كه دیگر درد و رنجی به دنبال ندارد و از پس این روشنی تابناك، تاریكی جانكاه نمیآید بلكه به زندگی جاوید منتهی میشود.
در این دوران است كه نه شر اهریمن ددمنش وجود دارد و نه وسوسههای شیطانی و ابلیسی زیرا بزرگترین دشمن هستی و مادر همه بدیها نابود شده و برای همیشه آدمیان را از شر وی آسوده كرده است و چه دوست داشتنی است جهان بیدشمن، دنیایی كه همهاش زیبایی و خوبی و شكفتگی و فراوانی باشد و چه خوشبخت آدمیانی كه در چنین جهانی زیست كنند.

بخش اول: عصر پس از ظهور در آئین زردشتی
 
درگاهان كه سروده های خود زردشت است و اصول اعتقادی این شخصیت ایرانی در آن به وضوح دیده میشود اشاره روشن و صریحی به پایان جهان (آخرالزمان) نشده است. ولی در بندی از گاهان (یسن 43، بند 3) از مردی سخن میراند كه در آینده میآید و راه نجات را نشان میدهد. این مطلب شاید دلالت داشته باشد بر اینكه زردشت اطمینان داشت كه در پایان جهان، مردی نجاتبخش ظهور خواهد كرد.
در تأیید این عقیده میتوان به وجود واژگان سوشینت (Saosy) یعنی سودبخش اشاره كرد كه در ادبیات بعدی زردشتی به صورت سوشیانس درآمده و به معنی منجی نهایی و نجاتبخش بكار میرفته است همچنین اصطلاح فرشگرد (Farsgerd) به معنی (كاملسازی جهان) كه به موضوع آخرالزمان مربوط میشود تأیید دیگری برای عقیده زردشت به ظهور نجاتبخش است یعنی عصری كه پس از تباهی، هرج و مرج و شكست نیروهای اهریمنی، جهان به كمال آغازین خود بازمیگردد.
بنابر كتابهای پهلوی و عقاید زردشتیان عمر جهان 12000 سال است كه به 4 دوره3000 ساله تقسیم میشود؛ دوران آمیختگی نیكی و بدی كه حاصل آن جهان كنونی است 6000 سال دوم از این دوره را تشكیل میدهد كه تاریخ جهان است. زردشت در آغاز هزاره 10 یعنی در میانه دوران اختلاط خیر و شر ظهور كرده است.
در اواخر هر هزاره از 3000 سال باقی مانده از عمر جهان پسری از نسل زردشت زاده میشود. و ظهور او در آغاز هزاره با معجزاتی همراه است و این در زمانی است كه نیروی اهریمن و دیوها افزایش یافته و دین و اصول اخلاقی به سستی گرائیده و ایران دستخوش تاخت و تاز اقوام بیگانه شده و بیگانگان بر ایران تسلط یافتهاند و در همه جا آتش جنگ شعلهور است از اینروست كه ظهور منجی ضروری مینماید تا دین دوباره به قدرت نخستین خود دست یابد. نامهای سه منجی كه از پسران زردشت هستند به ترتیب هوشیدر، هوشیدرماه و سوشیانس نام دارند.

الف) نخستین منجی
 
حوادث عالم پس از ظهور نخستین منجی (هوشیدر) به شرح زیر است:
در پایان سده 5 از این هزاره نصف مردم جهان مؤمن و كافرند از كسانی كه در این زمان به یاری دین زردشتی میآیند بهرام و رجاوند از نسل كیان است كه از كابل یا هندوستان میآید. همچنین از دیگر یاران هوشیدر، به پشوتن پسر گشتاسب است.
3.
گرگ بسیار بزرگی كه قدرت همه گرگها در آن جمع است پیدا میشود و هیچ سلاحی بر آن كارگر نیست. 4. غولها و دیوهای گوناگونی ظاهر میشود كه یكی از آنها ملكوس یا مركوس نام دارد و سرآنجام بر اثر دعا و استغاثه مؤمنان از میان میرود. 1. خورشید ده شبانه روز در اوج آسمان میایستد همانگونه كه در آغاز خلقت در آنجا بود. 2. گیاهان به مدت سه سال خشك نمیشوند.

ب) دومین منجی حوادث عالم پس از ظهور دومین منجی (هوشیدرماه) بدین شرح است:

2. گیاهان 6 سال خشك نمیشوند. 3. اژدهای شگفتانگیزی ظهور میكند كه قدرت همه مارها را در خود دارد. 4. ضحاك از زندان فریدون رها میشود و گرشاسب كه به عقیده زردشتیان یكی از جاویدانان است برانگیخته میشود و ضحاك به دست وی كشته میشود. 1. خورشید به مدت 20 شبانهروز در میان آسمان میایستد.
اشتراکی پاک در :
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : 3 نفر
بازدیدهای دیروز : 6 نفر
كل بازدیدها : 80 نفر
بازدید این ماه :30 نفر
بازدید ماه قبل : 31 نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :